DMCR NEWS

ทช. หารือโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

  • 13 พ.ค. 2563
  • 1,255
ทช. หารือโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ประชุมหารือกับ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะ เกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในช่วงหลังสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน โดยมีคณะผู้บริหารกรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. 
         สำหรับการหารือดังกล่าวนี้ เพื่อจัดทำแผนดำเนินการและเป้าหมายร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในส่วนความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จากสถานการณ์โควิด – 19 พบว่ามีสัตว์น้ำเข้ามาในพื้นที่ต่างๆ จนกลายเป็นกระแสทำให้สังคมไทยตระหนักถึงคุณค่าของท้องทะเล และอยากให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอย่างจริงจัง โดยได้คำนึงถึงกลไกต่างๆ ของ ทช. ตลอดจนคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เพื่อประเมินสถานการณ์ กำหนดพื้นที่สำคัญ พื้นที่นำร่อง แผนการและแนวทางในการดำเนินงานในรายละเอียดเชิงพื้นที่ ให้เกิดการทำงานเชิงรุก ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อีกทั้งภายใต้แนวคิดของการสนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายและประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการในครั้งนี้อย่างจริงจัง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง