DMCR NEWS

กรมทะเล รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

  • 13 พ.ค. 2563
  • 1,355
กรมทะเล รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทช. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศเหนือ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสังกัดกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการดำเนินการป้องกันการทุจริต โดยการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ทช. ที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ กรมฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีส่วนร่วมในการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ของแต่ละหน่วยงานจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วย

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง