DMCR NEWS

ทช. ประชุม อ.ก.พ. พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายใน

  • 27 พ.ค. 2563
  • 1,036
ทช. ประชุม อ.ก.พ. พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายใน

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุม อ.ก.พ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 การเกลี่ยอัตรากำลังตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 รวมถึงการจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง