DMCR NEWS

ทช. จัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

  • 1 ก.ค. 2563
  • 927
ทช. จัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดปฐมนิเทศ ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตำบลโขกขาม อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวิชัย มณีเนตร ผอ.สทช. 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติร่วมงานและกล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) พร้อมได้จัดสรรงบประมาณ งบกลางประจำปี 2563 ให้กรม ทช. เพื่อดำเนินโครงการจ้างงานให้ประชาชน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตราจ้างคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563  สำหรับในท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณ 6,210,000 บาท จำนวน   230 อัตรา
          ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) พร้อมได้จัดสรรงบประมาณ งบกลางประจำปี 2563 ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อดำเนินโครงการจ้างงานให้ประชาชน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตราจ้างคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 สำหรับในท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณ 6,210,000 บาท จำนวน   230 อัตรา โดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องตรงกันตามวัตถุประสงค์โครงการฯในทุกพื้นที่ต่อไป

.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง