DMCR NEWS

ทช. จัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

  • 1 ก.ค. 2563
  • 958
ทช. จัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. เป็นประธานในพิธีเปิดงานการปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กิจกรรมการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน ซึ่งเป็นจุดที่ 2 ณ ศาลาโดมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล นาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสืบสกุล หนูไชยา ผอ.สทช. 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) พร้อมได้จัดสรรงบประมาณ งบกลางประจำปี 2563 ให้กรม ทช. เพื่อดำเนินโครงการจ้างงานให้ประชาชน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตราจ้างคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563  สำหรับในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับงบประมาณ 6,750,000 บาท จำนวน   250 อัตรา สำหรับจุดนี้ มีประชาชนผู้สมัครเข้าร่วมพิธี จำนวน 76 คน โดยท่านอธิบดี ทช. ได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องตรงกันตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ในทุกพื้นที่ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง