DMCR NEWS

ทช. ถกคณะอนุกรรมการมาตรการคุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด

  • 9 ก.ค. 2563
  • 862
ทช. ถกคณะอนุกรรมการมาตรการคุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธาน ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรม ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานการกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 และกำหนดมาตรการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และชลบุรี รวมถึงการปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง