DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมเตรียมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

  • 17 ก.ค. 2563
  • 1,668
ทช. ร่วมประชุมเตรียมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ทส. ในพื้นที่แต่ละจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ทส. ซึ่งมีกำหนดเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 24  กรกฎาคม 2563  ในการนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรม ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวง ทส.  ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการและซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทราบ และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง