DMCR NEWS

ทช. ประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 1

  • 4 ส.ค. 2563
  • 1,189
ทช. ประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 1

         วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีคณะผู้บริหารจากส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
         สำหรับการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาถึงขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 หนังสือ จดหมาย ตู้รับฟังความคิดเห็น ติดต่อร้องเรียนด้วยตนเอง ช่องทางที่ 2 สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ช่องทางที่ 3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์กรม Facebook Mobile App Line และ ช่องทางที่ 4 ระบบรับเรื่องร้องเรียน e-petition กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลประสานงานและติดตามเรื่องร้องเรียนทุกช่องทางของแต่ละหน่วยงานต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง