DMCR NEWS

ทช.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  • 22 ก.ย. 2563
  • 879
ทช.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งการขอแก้ไขเนื้อที่หนังสืออนุญาตการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ราษฎรชุมชนบ้านเกาะเหลา จังหวัดระนอง จากเดิม เนื้อที่ 2-0-00 ไร่ แก้ไขเป็น เนื้อที่ 4-0-52 ไร่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กรม ทช. ขอคืนพื้นที่ที่อนุญาตให้องค์การสะพานปลาใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่ที่มีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เนื้อที่ 198 ไร่ เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นป่าในเมือง และกรม ทช. จัดทำหนังสือแจ้งขอคืนพื้นที่ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง