DMCR NEWS

อทช. เปิดประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

  • 23 ก.ย. 2563
  • 863
อทช. เปิดประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  ของกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

          วันที่ 22 กันยายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” (รอบ 12 เดือน) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่ 1 - 7 เข้าร่วมประชุม ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาเทน รีสอร์ท จังหวัดเลย สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมฯ รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการปรับปรุงการทำงาน โดยนำหลักการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 108 คน

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง