DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

  • 24 ก.ย. 2563
  • 915
อธิบดี ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

         วันที่ 24 กันยายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบหมายให้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเลที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด - 19 พร้อมทั้งความคืบหน้าการจัดทำอนุบัญญัติรองรับ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 และการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564)
โดยมีโครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ได้แก่ ปี 2563 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย คพ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปี 2564 โครงการการแบ่งเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ทางทะเล (Marine Spatial Planning : MSP)  ทส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปี 2565 โครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ทช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง