DMCR NEWS

ทช. ติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

  • 25 ก.ย. 2563
  • 1,017
ทช. ติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

         วันที่ 25 กันยายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรม ทช. ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
          ในโอกาสนี้ อธิบดี ทช. ได้มอบเครื่องหมาย ''รักษ์ทะเลยิ่งชีพ'' ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ5 (1)

        

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง