DMCR NEWS

ผู้บริหาร ทช. ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ทส. ครบรอบ 18 ปี

  • 2 ต.ค. 2563
  • 2,385
ผู้บริหาร ทช. ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ทส. ครบรอบ 18 ปี

        วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนผู้บริหารในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมพิธีสักการะพระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวง และศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ จากนั้น ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         โอกาสนี้ รัฐมนตรี ทส. ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อดทน เสียสละความสุขส่วนตนทั้งแรงกาย แรงใจ และจิตวิญญาณในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการทำงานตามกฎหมายและนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงฯ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยไว้ให้ลูกหลานของพวกเราในอนาคตสืบไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง