DMCR NEWS

ทช. หารือ GISTDA จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

  • 14 ต.ค. 2563
  • 467
ทช. หารือ GISTDA จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

          วันที่ 14 ตุลาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :GISTDA ประชุมหารือโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง (ปีงบประมาณ 2563) โอกาสนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้แทนจาก GISTDA เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. 

          วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลน และจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ครอบคลุม 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ซึ่งในครั้งนี้ได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ป่าชายเลน และพื้นที่ป่าพรุ โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงบันทึกภาพ ในการนำเสนอที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย และประกอบการตัดสินใจในระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
 
 
 
ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง