DMCR NEWS

ทช. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา

  • 20 ต.ค. 2563
  • 926
ทช. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา

          วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา จำนวน 675 อัตรา งบประมาณ 18,225,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจจัดทำขอบเขตพื้นที่ภาพรวมและฐานข้อมูลการครอบครองทำประโยชน์และบรรเทาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการจากส่วนกลาง และจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. ทั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างฯ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำฐานข้อมูลการจัดการพื้นที่ครอบครองทำประโยชน์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยพื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรรม และอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินโครงการ รายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทราบต่อไป

 

 

ภาพ/เนื้อข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง