DMCR NEWS

"รองนายก ประวิตร"ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส.

  • 13 พ.ย. 2563
  • 2,721
"รองนายก ประวิตร"ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส.

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรี ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมรับฟังนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรี 
            ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวทางการดำเนินงานปี 2564 โดยให้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนให้สานต่อการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน  ได้แก่ ปัญหาที่ดินทำกิน การจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ พร้อมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ต่อไป

 

 

 


 

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง