DMCR NEWS

บิ๊กป้อม เปิดประชุมการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนมีน้ำไว้สำหรับอุปโภค บริโภค

  • 24 พ.ย. 2563
  • 1,297
บิ๊กป้อม เปิดประชุมการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนมีน้ำไว้สำหรับอุปโภค บริโภค

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้นที่ 4 อาคารจุฑามาศ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ราย
          ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานบูรณาการ การประเมินสถานการณ์น้ำ ตลอดจนเร่งรัดมาตรการเตรียมการรองรับภัยแล้ง ปี 2563/2564 รวมถึงการติดตามความก้าวหน้างบกลางปี 2563 พร้อมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อป้องกัน บรรเทาแก้ไข และเยียวยา ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญจะต้องมีการสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต
 
 
 
 
ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง