DMCR NEWS

ทช. ร่วมฟังธรรมะ...เพิ่มคุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยั่งยืน

  • 25 พ.ย. 2563
  • 1,262
ทช. ร่วมฟังธรรมะ...เพิ่มคุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยั่งยืน

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “ธรรมะ...เพิ่มคุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้นิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง มาเป็นผู้บรรยายธรรม ในหัวข้อ “ธรรมะ...เพิ่มคุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อให้เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามทั้ง กาย วาจา และ จิตใจ โดยยึดถือประพฤติปฏิบัติเป็นนิสัยทั้งต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม เพราะผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ย่อมเป็นที่รักใคร่ และเป็นที่ต้องการของบุคคล เมื่อเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม แล้ว ย่อมส่งผลทำให้บุคคลนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ลดความขัดแย้ง การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง