DMCR NEWS

รองอธิบดีฯวุฒิชัยประชุมหน่วยงานในกำกับการดูแล

  • 20 เม.ย. 2558
  • 1,156
รองอธิบดีฯวุฒิชัยประชุมหน่วยงานในกำกับการดูแล

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นายวุฒิชัย เจนการ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กองแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกำกับการดูแล เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง