DMCR NEWS

อทช. หารือรายละเอียดคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565

  • 6 ม.ค. 2564
  • 540
อทช. หารือรายละเอียดคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565

         วันที่ 6 มกราคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน การประชุมพิจารณาจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นกลั่นกรองคำของบประมาณ เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรม ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ และโครงการภายใต้กรอบวงเงิน 59,153,000 บาท ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว. กำหนด รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของโครงการภายในกรอบวงเงินดังกล่าว และเตรียมการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง