DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

  • 6 ม.ค. 2564
  • 351
ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

        วันที่ 6 มกราคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วย นายวรพจน์  ทรัพย์เกิด  ผู้ตรวจราชการกรม และนายสถาพร  บุตรดา  ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 
           สำหรับวาระการประชุมดังกล่าว เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ และสรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำการประมงต่อสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง