DMCR NEWS

อธิบดี กรม ทช. หารือการบูรณาการร่วมกันด้านแหล่งพลังงานในทะเล

  • 14 ม.ค. 2564
  • 84
อธิบดี กรม ทช. หารือการบูรณาการร่วมกันด้านแหล่งพลังงานในทะเล

            วันที่ 14 มกราคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ร่วมหารือการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ กระทรวงพลังงาน ในเรื่องแหล่งพลังงานในทะเลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ชั้น 25 กระทรวงพลังงาน โอกาสเดียวกันนี้ กรม ทช. ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ประกอบคุณงามความดี ที่เกี่ยวข้องกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ5 (6)

 

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง