DMCR NEWS

กรมทะเล มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

  • 14 ม.ค. 2564
  • 1,850
กรมทะเล มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

           วันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ ห้องโถง ชั้น1 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ และ นายทองชัย ชวลิตพิเชษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6) อันเนื่องมาจาก ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง