DMCR NEWS

ทช. ร่วมลงนามความร่วมมือการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 8 ก.พ. 2564
  • 558
ทช. ร่วมลงนามความร่วมมือการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รวม 3 ฉบับ โอกาสนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการลงนามดังกล่าว เพื่อสนับสนุนภารกิจการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของส่วนราชการให้เป็นรูปแบบของการบูรณาการ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง