DMCR NEWS

กรม ทช. หารือร่วมกับ กรมเจ้าท่า บูรณาการร่วมกัน

  • 5 ก.พ. 2564
  • 629
กรม ทช. หารือร่วมกับ กรมเจ้าท่า บูรณาการร่วมกัน

           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ร่วมหารือการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ กรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. โอกาสเดียวกันนี้ กรม ทช. ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ให้แก่ ข้าราชการของกรมเจ้าท่า จำนวน 8 ท่าน เพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ประกอบคุณงามความดี ที่เกี่ยวข้องกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6) อันเนื่องมาจาก ผู้บริหารกรมเจ้าท่า ได้สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง