DMCR NEWS

กรม ทช. จัดประชุมเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2564

  • 15 ก.พ. 2564
  • 418
กรม ทช. จัดประชุมเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2564

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการรวบรวมและตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
            ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง เป็นผู้ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึงเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง