DMCR NEWS

กรม ทะเล ติวเข้มสอบภาค ก. ประจำปี 2564

  • 15 ก.พ. 2564
  • 540
กรม ทะเล ติวเข้มสอบภาค ก. ประจำปี 2564

           วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดกิจกรรมการสอนพิเศษเพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2564 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม โอกาสนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ประชุมห้องลำแพน ชั้น 9 และห้องประชุม BM ชั้น 5 กรม ทช. ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสดไปยังห้องประชุมประจำสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10 ด้วย
           สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว กรม ทช. ได้มีนโยบายในการผลักดันให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ยังไม่บรรจุเข้ารับราชการมีโอกาสสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ในปีนี้ กรมฯ ได้พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถ และทักษะ ในการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ที่สมัครสอบดังกล่าวให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยได้เชิญอาจารย์ชลสิทธ์ ชาญนุชิต (อ.เป้) จากสถาบัน Sure Group Center เพื่อติวเข้ม จำนวน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ และ กฎหมาย ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 25 พ.ค. 2564 รวมจำนวน 24 วัน ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนกลาง จำนวน 145 คน และจากส่วนภูมิภาค จำนวน 155 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง