DMCR NEWS

กรม ทะเล หารือแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ

  • 17 ก.พ. 2564
  • 457
กรม ทะเล หารือแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในอนุรักษ์ คุ้มครองพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานศึกษาวิจัยพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย อีกทั้งสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายให้ประชากรพะยูนเพิ่มขึ้นจาก 250 ตัว เป็น 280 ตัว ในเวลา 3 ปี โดยพะยูนได้กระจายอยู่บริเวณแหล่งหญ้าทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามัน บริเวณเกาะลิบง เกาะมุก และอ่าวสิเกา จ.ตรัง เกาะศรีบอยา เกาะปู เกาะจำ และอ่าวนาง จ.กระบี่ เกาะลิดี เกาะสาหร่าย จ.สตูล เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่อ่าวพังงา จ.พังงา รวมถึงอ่าวป่าคลอก จ.ภูเก็ต

ภาพ/ข่าว : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง