DMCR NEWS

กรม ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 22 ก.พ. 2564
  • 299
กรม ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ ดร. พัชราภรณ์  ศโรภาส ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม นายกวินวัชร์ เสถียรนิธิรัฐ คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนางสาวอุษามณี พูลเกิด ดาราและนักแสดงชื่อดัง

          ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง