DMCR NEWS

“วราวุธ” ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 2 มี.ค. 2564
  • 1,107
“วราวุธ” ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายนพดล  พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ทส. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. และนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรม ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ รมว.ทส. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส และธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน ให้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ชี้แจงทำความเข้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎระเบียบอย่างเต็มกำลังความสามารถ  อีกทั้ง ในการดำเนินงานขอให้แต่ละหน่วยงานทำงานร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โครงการ คทช. อุทยานมรดกโลก เป็นต้น นอกจากนี้ รมว. ทส. ยังได้กล่าวเน้นย้ำ เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง