DMCR NEWS

ทช. ร่วมกับ กอ.รมน. ประชุมหารือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง

  • 2 มี.ค. 2564
  • 1,122
ทช. ร่วมกับ กอ.รมน. ประชุมหารือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง

           วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการประชุมหารือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง โดยมี พล.ต.รศ.ดร.นภดล แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง (กอ.รมน.) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
           กรม ทช. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับ กอ.รมน. เพื่อรองรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริการจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ซึ่งกำหนดให้ กอ.รมน. เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรม ทช. ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง