DMCR NEWS

กรม ทช. หารือแก้ไขระเบียบกรม และการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรณีงบเงินอุดหนุนโครงการของชุมชนชายฝั่ง

  • 7 เม.ย. 2564
  • 351
กรม ทช. หารือแก้ไขระเบียบกรม และการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรณีงบเงินอุดหนุนโครงการของชุมชนชายฝั่ง

         วันที่ 7 เมษายน 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หารือร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อดำเนินการแก้ไขระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการเสนอโครงการ การพิจารณาโครงการ การอนุมัติโครงการ และการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรณีงบเงินอุดหนุนโครงการของชุมชนชายฝั่ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ในการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมฯ ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง