DMCR NEWS

“รองพรศรี” ประชุมหารือติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 21 เม.ย. 2564
  • 499
“รองพรศรี” ประชุมหารือติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

          วันที่ 21 เมษายน 2564 นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมหารือติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านธรณี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่ง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          ที่ประชุมได้พิจารณาสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดนราธิวาส จนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช จากสถานการณ์การกัดเซาะในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการตอบข้อร้องเรียนต่างๆ การยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทช. โดยการจัดให้มีการฝึกอบรม (Online) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงาน Work from home ในการจัดทำองค์ความรู้ เช่น เรื่องระบบหาด เป็นต้น ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง