DMCR NEWS

รองประวิตร ประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ (คปช.)

  • 7 พ.ค. 2564
  • 892
รองประวิตร ประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ (คปช.)

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
           โดยในที่ประชุม มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และตอบรับกับความต้องการของประชาชน โดยมีพระราชบัญญัติที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 9 ฉบับ ซึ่งต้องดำเนินการจัดทำอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง