DMCR NEWS

กรมทะเล หารือโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบอาคารสำนักงาน กรม ทช. แห่งใหม่

  • 28 พ.ค. 2564
  • 1,433
กรมทะเล หารือโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบอาคารสำนักงาน กรม ทช. แห่งใหม่

            วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาออกแบบอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่) ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทช. ผู้แทนจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโลมา ชั้น 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

             ทั้งนี้ กรม ทช. ได้ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อศึกษาและออกแบบอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่)  ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งออกแบบภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อจัดทำแบบแปลนรวมทั้งประมาณการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่) ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการเตรียมความพร้อม ในการก่อสร้างต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง