DMCR NEWS

รองพรศรี ร่วมลงนาม MOU “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

  • 4 มิ.ย. 2564
  • 346
รองพรศรี ร่วมลงนาม MOU “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

           วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนาม ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          การลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Center : EEC) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนสนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการพัฒนาศักยภาพประชาชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีพลัง สามารถขับเคลื่อนโดยเป็นผู้นำและต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การยกระดับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน ตลอดจนการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง