DMCR NEWS

"กรมทะเล" เสนอชุมชนบ้านบางลา เข้าชิงรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2564

  • 23 ก.ค. 2564
  • 1,175
"กรมทะเล" เสนอชุมชนบ้านบางลา เข้าชิงรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2564

           วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรม ทช. นำเสนอข้อมูลโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผ่านระบบ VDO Conference จากศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนระดับจังหวัด นายจำเนียร ถิ่นเกาะยาว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศป่าชายเลน และนายพิเชษฐ์ ปานดำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาคบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นผู้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ได้มีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา และเยาวชนโครงการมนุษย์ทองคำ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

          สำหรับการประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการเฟ้นหาหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยในปีนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เลือกชุมชนบ้านบางลา ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนระหว่างภาครัฐกับชุมชนให้เกิดความหลากหลายอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง