DMCR NEWS

กรมทะเลฯ ประชุมรับฟังคำชี้แจงแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 30 ก.ค. 2564
  • 1,023
กรมทะเลฯ ประชุมรับฟังคำชี้แจงแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (เวลา 13.30 น.) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 7 และส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของกรม ทช. ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. โดยในที่ประชุมมีการรายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่ง การวิเคราะห์ตำแหน่ง การจัดอัตรากำลังของกรม ทช. แผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทั้งนี้ มีการพิจารณาการเขียนวาระพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และการเขียนแบบประเมินค่างานประเภทอำนวยการ ระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง