DMCR NEWS

รมว.ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

  • 2 ส.ค. 2564
  • 911
รมว.ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

          วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อทราบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง รวมถึงเรื่องพิจารณามติที่ประชุมเห็นชอบ ให้ คทช.จังหวัด เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายป่าชายเลน 46 พื้นที่ 12 จังหวัดเนื้อที่ 835-1-93 ไร่ อีกทั้งแก้ไขเนื้อที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูลและประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่เป้าหมายป่าชายเลนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 64 พื้นที่ 13 จังหวัดเนื้อที่  573-3-78 ไร่

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง