DMCR NEWS

"รองพรศรี" ร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาภัยคุกคามต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2564

  • 3 ส.ค. 2564
  • 880
"รองพรศรี" ร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาภัยคุกคามต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2564

          วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาภัยคุกคามต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 โดยมีศาสตราจารย์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการฯ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ร่วมนำเสนอข้อมูล ณ สำนักงานรองอธิบดี ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการระดมความคิดเห็น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประกอบการรวบรวม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ และสามารถนำมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง