DMCR NEWS

สุดยอด "กรมทะเล" คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2564

  • 10 ก.ย. 2564
  • 926
สุดยอด "กรมทะเล" คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประกาศผลการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ซึ่งการประกวดรางวัลดังกล่าว มีการส่งสมัครเข้าพิจารณาจำนวน 366 ผลงาน จากส่วนราชการในระดับกรมในสังกัดส่วนราชการจำนวน 20 กระทรวงและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านผลการพิจารณาในระดับดีเด่นจำนวน 16 ผลงาน จาก15 หน่วยงาน ระดับดีจำนวน 26 ผลงาน จาก20 หน่วยงาน 
           ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็น 1 ใน 15 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น โดย กรมทช.เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก จ.ภูเก็ต จึงเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้คัดเลือกชุมชนบ้านบางลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเภ็ต เป็นชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 
           หลังจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง