DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

  • 13 ก.ย. 2564
  • 229
กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

       วันที่ 13 กันยายน 2564 (เวลา 13.30 น.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. 
    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในที่ดินของรัฐ 6 ประเภท ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน สปก. ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ และนิคมสร้างตน รวมถึงรับทราบพื้นที่เป้าหมาย คทช. ในพื้นที่ป่าชายเลนปี 2564 จำนวน 64 พื้นที่ 13 จังหวัด การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 :  4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐของพื้นที่กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด รวมถึงการป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง