DMCR NEWS

อทช. มอบนโยบายการดำเนินงาน ปี 2565 เน้นการทำงานแบบไร้ขีดจำกัด "ทส.ยกกำลัง X" เพื่อความสุขของประชาชน

  • 8 ต.ค. 2564
  • 412
อทช. มอบนโยบายการดำเนินงาน ปี 2565 เน้นการทำงานแบบไร้ขีดจำกัด "ทส.ยกกำลัง X" เพื่อความสุขของประชาชน

          วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรม ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference 
          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อทช.ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้นโยบาย "ทส.ยกกำลัง X" เดินหน้าปฏิบัติงานอย่างไร้ขีดจำกัด โดยยึดหลักการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปในทิศทางที่กำหนด สำหรับภารกิจสำคัญที่รมว.ทส. กำชับให้กรม ทช. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบเร่งด่วน ได้แก่ การปลูกป่าชายเลนในอนาคต การแบ่งปันคาร์บอนเครดิต การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่จังหวัดระนอง การประกาศพื้นที่คุ้มครอง การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรการ ขาว-เขียว-เทา การติดตามโครงการวางปะการังเทียมขาแท่นผลิตปิโตเลียม และการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ตลอดจนการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ.2566

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง