DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมประชุมหารือแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ด้านการปลูกป่าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

  • 12 ต.ค. 2564
  • 305
กรม ทช. ร่วมประชุมหารือแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ด้านการปลูกป่าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

         วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านป่าไม้สู่คาร์บอนเครดิตและการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย โอกาสนี้นายจงคล้าย  วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายอภิชัย เอกวนากุลรองอธิบดี ทช. และนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ตลอดจนคณะผู้บริหารของกระทรวง ทส. ผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ที่ประชุม ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางกำหนดกลยุทธ์ ด้านการปลูกป่า มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่  ทั้งได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จัดทำแผนที่ปลูกป่า ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย เพื่อจะได้กำหนด พื้นที่ สำหรับส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้ปลูกป่าเพื่อชดเชย คาร์บอนเครดิตต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง