DMCR NEWS

ทช. ร่วมกับ อบก. หารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน​ และการขึ้นทะเบียนขอรับ​ประเมินคาร์บอนเครดิต

  • 11 ต.ค. 2564
  • 320
ทช. ร่วมกับ อบก. หารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน​ และการขึ้นทะเบียนขอรับ​ประเมินคาร์บอนเครดิต

          วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมด้วยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อ​ประโยชน์​จากคาร์บอนเครดิต​ ตลอดจนแนวทางในการขึ้นทะเบียน​ และขั้นตอนในการประเมินคาร์​บอนเครดิต​ โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและหารือ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการหารือร่วมกับ อบก. ตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรี ทส. ที่กำชับให้กรม ทช. ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าชายเลนในอนาคต และการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต โดยการหารือในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคาร์บอนเครดิต ในการดำเนินการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต รวมถึงกำหนดข้อมูลการขึ้นทะเบียนให้กับผู้ประกอบที่จะเข้าร่วมปลูกป่าชายเลน ซึ่งที่ผ่านมา กรม ทช. ได้ออกระเบียบว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบปลูกป่าชายเลน ทั้งนี้ อบก. จะดำเนินการจัดทำคู่มือในการขึ้นทะเบียนในการขอรับการประเมินคาร์บอนเครดิต เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน และองค์กรผู้สนใจได้รับทราบ ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง