DMCR NEWS

"รองพรศรี" พร้อมคณะ ร่วมประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ จ.ตรัง

  • 21 ต.ค. 2564
  • 1,070
"รองพรศรี" พร้อมคณะ ร่วมประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ จ.ตรัง

         วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 โดยมี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) และนายสันติ นิลวัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหลังเขา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งมติที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขในกรณีดังกล่าว

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง