DMCR NEWS

กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. ประชุมเตรียมแผนการฝึกปฎิบัติงานร่วม ศรชล. ประจำปี 2565

  • 11 ก.พ. 2565
  • 202
กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. ประชุมเตรียมแผนการฝึกปฎิบัติงานร่วม ศรชล. ประจำปี 2565

          วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. มอบหมายให้นางสาวกิตติมา บุษรารัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ/หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ สปก.5 ศรชล. พร้อมด้วย นางสาวปาณิสรา เผ่าภู่ เจ้าหน้าที่ สปก.5 ศรชล. เข้าร่วมประชุม “การประชุมวางเเผนขั้นต้นเเละจัดทำสถานการณ์ฝึกการฝึกปฏิบัติร่วม ศรชล.ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมสีชัง โรงเเรมเคปราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วางเเผนเเละกำหนดเเนวทางการจัดการการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) 2) ร่วมกันพิจารณาเเนวทางการจัดการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) 3) จัดทำแผนการจัดฝึกกอบรม 4) กำหนดเเนวทางเเละการประเมินผลการฝึก (การประเมินการฝึก CPX เเละ FTX) 5) วางเเผนจัดทำเเนวทางประชาสัมพันธ์การฝึก โดยเบื้องต้นมีการกำหนดการฝึก FTX ในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. 65 ในพื้นที่ ศรชล. ภาค 1 จังหวัดชลบุรี
          โดยการดำเนินการดังกล่าว เพื่อการฝึกให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศรชล. รวมทั้งกลไกในการบูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การฝึกปัญหา ที่บังคับการ เป็นการฝึกการอำนวยการของ ศรชล. เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล. และการใช้ประโยชน์จากกลไก ศรชล. จังหวัด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC) การฝึก FTX เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล และการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งเป็นสถานการณ์ต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกสถานการณ์การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งเป็นงานที่ ศรชล. จะเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบหลังการยกเลิก ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยการดำเนินงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของหน่วยงานภายใน ศรชล. ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบังคับการตำรวจน้ำ รวมทั้งหน่วยสนับสนุนหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และภารกิจศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (Joint Information Center : JIC) ของกรมประชาสัมพันธ์
 เพื่อบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ศรชล. ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสืบไป

ข้อมูล: กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง