DMCR FACEBOOK

จับกลางเมืองสมุทรปราการ บุกรุกป่าชายเลนเกือบร้อยไร่

  • 7 พ.ค. 2565
  • 107
จับกลางเมืองสมุทรปราการ บุกรุกป่าชายเลนเกือบร้อยไร่

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ กรมธนารักษ์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถานีตำรวจภูธรคลองด่าน สนธิกำลังปฏิบัติการปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐ ผลการตรวจสอบพบพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนอยู่ในพื้นที่โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ (คลองด่าน) ม.๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ เนื้อที่ ๘๕-๓-๐๐ ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายจากการทำลายพื้นที่ป่าชายเลน ประมาณ ๑๐ ล้านบาท จึงได้ร่วมกันลงบันทึกประจำไว้เป็นหลักฐาน และร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.คลองด่าน เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ได้บุกรุกที่ดินของรัฐต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง