DMCR NEWS

กรม ทช. ประชุมการดำเนินโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

  • 25 พ.ค. 2565
  • 729
กรม ทช. ประชุมการดำเนินโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภายในกรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมดังกล่าว แจ้งเพื่อทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และแผนงานและกิจกรรม ระยะ 5 ปีที่สอง (พ.ศ. 2565 - 2569) โครงการฯ ของกรม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการของมูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้องกับ กรม ทช. รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ของกรม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ต่อไป
          โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการดำเนินงานสนับสนุน “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ซึ่งทรงมีความห่วงใยถึงปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล การทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่เกิดจากความตั้งใจหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น การอนุรักษ์และการสร้างจิตสำนึกในการ หวงแหน และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทย โดยการดำเนินโครงการฯ จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ 2.ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง และ 3.ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในการจัดทำและดำเนินโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง