DMCR FACEBOOK

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลปากน้ำประแส เยี่ยมเยือนศูนย์วิจัย

  • 28 พ.ค. 2565
  • 59
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลปากน้ำประแส เยี่ยมเยือนศูนย์วิจัย

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ต้อนรับชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ๖๐ คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จ.ระยอง โดยจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งทะเล และทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญในทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง